Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Promocje
Siatka leśna 125/13/15 M (50mb)
Siatka leśna 125/13/15 M (50mb)

215,00 zł

Cena regularna: 235,00 zł

Najniższa cena: 235,00 zł
szt
Siatka leśna 200/25/15 M (50mb)
Siatka leśna 200/25/15 M (50mb)

368,00 zł

Cena regularna: 419,00 zł

Najniższa cena: 419,00 zł
szt
Siatka leśna 150/24/15 L  (50mb) DARMOWA DOSTAWA
Siatka leśna 150/24/15 L (50mb) DARMOWA DOSTAWA

299,00 zł

Cena regularna: 329,00 zł

Najniższa cena: 299,00 zł
szt
Siatka leśna 130/18/15 M (50mb)
Siatka leśna 130/18/15 M (50mb)

268,00 zł

Cena regularna: 295,00 zł

Najniższa cena: 295,00 zł
szt
Siatka leśna 200/22/15 M AS 50mb
Siatka leśna 200/22/15 M AS 50mb

399,00 zł

Cena regularna: 467,00 zł

Najniższa cena: 364,80 zł
szt
Siatka zgrzewana hodowlana ocynk 13x13x0,8mm (25m2)
Siatka zgrzewana hodowlana ocynk 13x13x0,8mm (25m2)

229,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 225,00 zł
szt
Regulamin

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca - Jan Kapka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zakład produkcyjno -handlowy
JAN Jan Kapka, Majdan Stary 45A 23-414 Majdan Stary, NIP: 9180002180, REGON: 950000042, tel. 84 685 11 21, e-mail: zphjan@interia.eu

1.2. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający pod adresem internetowym: https://zphjan24.pl/ 

1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

1.4. Klient – [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub [2] osoba prawna lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną, która może zawrzeć umowę ze Sprzedawcą.

1.5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą i zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

1.8. Użytkownik - w zależności od kontekstu Klient lub internauta odwiedzający strony Sklepu Internetowego.

1.9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.10. Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.12. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.13. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.14. Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.15. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.16. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).

1.17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

1.18. Polityka Prywatności – informacja na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies i innych technologii wykorzystywanych w Sklepie Internetowym, dostępna na stronie Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz opisuje rodzaje i zasady usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 
2.2. Umowy Sprzedaży oraz umowy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
2.3. Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w Sklepie Internetowym chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej (za wyjątkiem zdjęć i logotypów zamieszczonych w Sklepie Internetowym w celu prezentacji Produktu, do których prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich). Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 
2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: [1] komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, [2] posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, [3] przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5, [4] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
 
2.5. Zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

ROZDZIAŁ 3. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY.

3.1. Treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia oraz o innych kosztach, a gdy nie można automatycznie ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Dostępne sposoby składania oferty zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem Internetowym:

1) za pomocą formularza zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

2) za pomocą poczty elektronicznej, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

3) za pomocą telefonu w terminach podanych na stronach Sklepu Internetowego.

3.4. W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktów, cena jednostkowa, łączna wartość Zamówienia, wybrana forma dostawy, wybrana forma płatności. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „zamawiam i płacę”. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu i link do Polityki Prywatności. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail przez Klienta Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.5. W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą poczty elektronicznej, Klient przesyła wiadomość na adres e-mail podany na stronie Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę. W przesyłanej wiadomości Klient określa: Produkt, jego ilość oraz podaje swoje dane teleadresowe. Sprzedawca, po otrzymaniu wiadomości od Klienta, przesyła Klientowi wiadomość zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której podaje: cenę wybranego Produktu, dostępne formy płatności, sposób i koszty dostawy oraz informację o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Wiadomość zawiera ponadto komunikat dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Klient, na podstawie przesłanych przez Sprzedawcę informacji, może złożyć Zamówienie poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej wybraną formę płatności oraz sposób dostawy. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi ostateczną wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu i link do Polityki Prywatności. Z chwilą otrzymania przez Klienta ostatecznej wiadomości e-mail, Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.6. W przypadku Zamówienia realizowanego za pomocą telefonu, Klient korzysta z numeru telefonu udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Klient składający Zamówienie określa Produkt, ilość zamawianego Produktu, wskazuje wybraną formę płatności oraz adres i sposób dostawy. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient określa swój adres kontaktowy (adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny) w celu potwierdzenia Zamówienia. Podczas przyjmowania Zamówienia telefonicznego Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o całkowitej wartości Zamówienia, w tym także o wielkości kosztów dostawy określonych automatycznie lub skalkulowanych przez Sprzedawcę (w przypadku braku możliwości automatycznego określenia kosztów), a także o wszystkich innych kosztach jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Po przyjęciu Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną, Sprzedawca przesyła, za pomocą Trwałego Nośnika, wiadomość na podany przez Klienta adres kontaktowy (adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny), która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta, Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, jego cenę i ilość, wybraną formę płatności, sposób i koszt dostawy, całkowitą wartość Zamówienia oraz link do Regulaminu i link do Polityki prywatności (w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest wiadomość e-mail) lub Regulamin i Politykę Prywatności w wersji papierowej (w przypadku gdy Trwałym Nośnikiem jest tradycyjna forma papierowa). Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w niniejszym punkcie powyżej, Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.7. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie do realizacji. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.

3.8. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie złożenia Zamówienia.

3.9. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 4. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI.

4.1. Klient dokonujący zakupu Produktu w Sklepie Internetowym ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:

1) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy;

2) Shoper Płatności - bezpieczne płatności elektroniczne i kartami płatniczymi realizowane przez operatora Autopay S.A.

* Obsługiwane przez Autopay S.A. typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard, Electronic.

* W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

3) Shoper Płatności - Raty Alior Banku, więcej informacji tutaj;

4) płatności odroczone PayPo, więcej informacji tutaj;

5) płatność za pobraniem – opłata uiszczana jest gotówką przy odbiorze przesyłki;

6) płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

7) płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem operatora PayU. 

4.2. Terminy płatności:

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności płatności przelewem lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży; 

2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem oraz przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką podczas odbioru zamówionego Produktu.

ROZDZIAŁ 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

5.1. Czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo wskazywany w karcie danego Produktu i wynosi:

1) w przypadku Produktów na stanie do 2 Dni Roboczych;

2) w przypadku Produktów na indywidualne zamówienie Klienta od 4 do 14 dni kalendarzowych.

5.2. W przypadku zamawiania Produktów z różnymi terminami realizacji Zamówienia, terminem obowiązującym jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.

5.3. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczony jest w następujący sposób:

1) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

2) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem oraz przy odbiorze osobistym - od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

ROZDZIAŁ 6. WARUNKI DOSTAWY.

6.1. Dostawa Produktu realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2. Zamówiony Produkt dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.4. Całkowite koszty dostawy wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.5. Rodzaje dostawy dostępne w Sklepie Internetowym:

1) przesyłka kurierska,

2) przesyłka kurierska pobraniowa.

6.6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT obejmującą zamówiony Produkt.

6.7. Zaleca się sprawdzenie doręczonego Produktu w obecności przewoźnika, w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.

ROZDZIAŁ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. 

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy, względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartymi w Rozdziale 5a Ustawy.

7.2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zażądać jego naprawy lub wymiany.

7.3. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

1) dane kontaktowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;

2) wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń;

3) określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

7.4. Zapisy w punkcie 7.3. są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć:

1) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem: Majdan Stary 45a, 23-414 Majdan Stary;

2) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Majdan Stary 45a, 23-414 Majdan Stary;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zphjan@interia.eu

7.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Produkt na swój koszt.

7.7. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.

7.8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zażąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zażąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

7.9. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

7.10. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

7.11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w sytuacjach, gdy Sprzedawca:

1) odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;

2) nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;

3) próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży, lecz brak zgodności występuje nadal

oraz w sytuacjach, gdy:

4) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

7.12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

7.13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

7.14. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

7.15. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt.

7.16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

7.17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży ujawniony w ciągu 2 lat od chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

7.18. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

7.19. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

7.20. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;

2) zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (https://www.ihlublin.pl/) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu;

3) uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. https://konsumenci.org/);

4) skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną. Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

7.21. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

ROZDZIAŁ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

8.1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy wskazanych w punktach 8.12. i 8.16. niniejszego Regulaminu.

8.2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta (lub wskazanej przez niego osobie trzeciej), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

8.3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8.4. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, dostępnego tutaj, jednakże nie jest to obowiązkowe.

8.5. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

8.6. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

1) pocztą na adres korespondencyjny: Majdan Stary 45A, 23-414 Majdan Stary;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zphjan@interia.eu

8.7. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

8.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

8.9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

8.10. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od Umowy Sprzedaży (na opisanych powyżej zasadach), Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów 8.12. i 8.16. niniejszego Regulaminu.

8.11. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.12. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

8.14. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8.15. Zwrot środków na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.16. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Informacja o kosztach zwrotu Produktu, którego nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą, podana jest w zakładce Odstąpienie od umowy.

8.17. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.18. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których:

1) przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

ROZDZIAŁ 9. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

9.1. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1) „konto” - nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas nieoznaczony. W celu utworzenia „konta” niezbędne jest dokonanie rejestracji polegającej na: [1] podaniu przez Klienta w formularzu rejestracji następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, hasło, adres zamieszkania, a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami również nazwy firmy i nr NIP, [2] przesłaniu formularza rejestracji drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór stosownej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracji. W trakcie uzupełniania formularza rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego pola.  Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracji Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji przesyłane przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu rejestracji przez Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi „konto” drogą elektroniczną, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do „konta” Klienta, dokonywania zmian w podanych podczas rejestracji danych oraz korzystania z następujących przywilejów: [1] podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów, [2] brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach, [3] możliwość otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych. Klient ma możliwość, w każdym momencie i bez podawania przyczyny, wypowiedzieć umowę o prowadzeniu „konta” poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego żądania drogą elektroniczną na adres e-mail: zphjan@interia.eu lub drogą pisemną na adres: Majdan Stary 45A, 23-414 Majdan Stary;

2) „formularz zamówienia” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas oznaczony, umożliwiająca składanie Zamówień w Sklepie Internetowym. W „formularzu zamówienia” niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię, nazwisko, telefon, e-mail, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj (w przypadku Klientów nie będących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy i nr NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/-ów, sposób płatności, sposób i miejsce dostawy. Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej „formularz zamówienia” następuje w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka znajdującego się w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia polega na dokonaniu kolejno dwóch czynności: [1] wprowadzeniu w/w danych, [2] kliknięciu w przycisk „zamawiam i płacę”. Rozwiązanie umowy następuje po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem „formularza zamówienia” lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

3) „składanie zapytań” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, świadczona przez czas oznaczony. Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usługi następuje w momencie kliknięcia przez Klienta w przycisk „zapytaj o produkt” znajdujący się w karcie Produktu w Sklepie Internetowym. Usługa polega na uzupełnieniu formularza zapytania, w którym niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: imię, adres e-mail oraz wpisanie treści zapytania, a następnie przesłanie formularza Sprzedawcy poprzez kliknięcie w pole „wyślij”. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usługi „składanie zapytań” następuje w chwili wysłania formularza zapytania przez Klienta do Sprzedawcy lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

9.2. Usługi wymienione w punkcie 9.1. świadczone są przez Sprzedawcę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9.3. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczonych przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych opisany jest w Rozdziale 7. niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 10. DANE OSOBOWE.

10.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

10.3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych w Sklepie Internetowym dostępne są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ 11. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

11.1. W Sklepie Internetowym istnieje możliwość dodawania opinii dotyczących Produktów.

11.2. Sprzedawca korzysta z zewnętrznego systemu dodawania opinii. Informacje na temat zasad dodawania,  weryfikowania opinii itp. dostępne są w zakładce Regulamin opinii.

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, a skutki zmiany Regulaminu mogą być następujące:

1) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o charakterze ciągłym na podstawie niniejszego Regulaminu (np. umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej „konto”) zmieniony regulamin jest wiążący, wyłącznie jeśli zachowane zostały wytyczne wymienione w art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, to znaczy, że Klient został powiadomiony o zmianach w sposób prawidłowy i nie zdecydował się na wypowiedzenie umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W sytuacji gdyby wskutek zmiany Regulaminu wprowadzone zostały jakiekolwiek nowe opłaty lub opłaty obowiązujące zostałyby podwyższone, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;

2) dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o innym charakterze niż umowa ciągła na podstawie niniejszego Regulaminu (np. Umowę Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji będą wykonane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. 

12.2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium